سودابه روح الهی

مدیر عامل

محمدحسین همایونی

رئیس هیئت مدیره

ربابه رسولی

نایب رئیس هیئت مدیره

فاطمه مقدم

مدیر تولید و فروش

فرزانه اصانلو

مسئول فنی